Besedy pro školy

Přednášky, besedy a akce pro základní a střední školy:

Cena 1 vyučovací hodiny (45min): 500Kč (není-li uvedeno jinak)

    Kouření – tabák a historie kouření, obsah látek v cigaretě a jejich vliv na zdraví, vznik závislosti, typy závislostí, motivace ke kouření, statistika, možnosti prevence
    (45 – 90 minut, 3. – 9. ročník – pro 5. – 9. ročník a střední školy je prezentace připravena v PowerPointu)

 

    Vodní dýmka – sladký kouř pro mladé – historie, obsah látek v dýmce a jejich vliv
    na zdraví, srovnání cigareta x vodní dýmka, závislost a VD, statistika
    (45 minut, 8., 9. ročník a střední školy, prezentace v PowerPointu)

 

    Tabákové spiknutí – obchodní triky firem vyrábějící cigarety, jak funguje reklama. Doplnění přednášky: Vodní dýmka – sladký kouř pro mladé (45 minut, 7. – 9. ročník, prezentace v PowerPointu)

 

    Zdravý životní styl – zahrnutí těchto témat: pohyb, alkohol, kouření, šikana, závislost na PC, drogy, výživa, obezita, poruchy příjmu potravy. Žáci pracují i samostatně
    – obdrží základní informace k vylosovanému tématu (na fóliích), nastudují
    je a přednesou je ostatním. (45 – 90 minut, 4. – 9. ročník a nižší ročníky středních škol)

 

    Zdravý životní styl pro menší školáky – Žijme zdravě – povídání o vlivu jednotlivých faktorů životního stylu na zdraví člověka – výživa, psychická pohoda, pohybová aktivita, nevhodné návyky, osobní hygiena, doplněno obrázky a maňáskovými scénkami (45 – 90 minut, 1. - 4. třída)

 

    Chci být štíhlá – poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), součástí je i měření
    % tělesného tuku (45 - 90 minut, 7. – 9. ročník ZŠ, střední školy, prezentace
    v PowerPointu)

 

    My bez úrazů – preventivní program - prevence úrazů u dětí. Děti jsou rozděleny
    do skupin a prochází „cestu bez úrazů“ (45 minut, 1. – 3. ročník)

 

    Předvídej - preventivní program prevence úrazů u dětí. Děti jsou rozděleny do skupin a prochází „cestu bez úrazů“ (45 minut, 4. – 9. ročník)

 

    Hrou proti AIDS – interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS. Cílem je dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti
    o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích (určeno pro 8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy). Čas potřebný na realizaci jednoho kola je 90 minut, jedno kolo je maximálně pro 75 žáků. (Cena: 1500Kč/beseda)

 

    První pomoc – beseda pro žáky ZŠ i SŠ dle úrovně znalostí, nácvik situací, nácvik kardiopulmonální resuscitace (45 - 90 minut)

 

    Infekční nemoci a naše zdraví – přednáška o nejčastějších infekčních nemocech
    a cestách jejich přenosu, o prevenci těchto nemocí (45 minut, 1. – 9. ročník,
    střední školy, prezentace v PowerPointu)

 

    Kurz první pomoci – neodkladná resuscitace (DVD), nácvik první pomoci a základy první pomoci při různých druzích poranění. Kurz je určen pro žáky 2. stupně ZŠ
    a střední školy, trvá 4 x 45 minut. Prezentace je připravena v PowerPointu.

 

    Základy první pomoci - neodkladná resuscitace (DVD), základy první pomoci při různých druzích poranění (90 minut, 2. stupeň ZŠ a střední školy, prezentace
    v PowerPointu)

 

    Šikana a mezilidské vztahy – stres a jeho projevy, role žáka, zátěž, šikana – její rysy, průběh, způsoby, obrana proti šikaně, prevence šikany (45 – 90 minut, 3. – 9. ročník
    i střední školy, prezentace v PowerPointu)

 

    Démon alkohol – statistika, alkoholické nápoje, historie, poškození alkoholem, alkohol a psychika, alkoholová závislost (45 – 90 minut, 5. – 9. ročník a střední školy, prezentace v PowerPointu)

 

    Sportovní výživa a doping – jednotlivé složky stravy ve vztahu ke sportu, výživa
    při závodech, historie užívání drog ve sportu, zakázané látky a jejich škodlivost
    (45 – 90 minut, 5. – 9. ročník a střední školy, prezentace v PowerPointu)

 

    Semafor zdravé výživy – povídání o zdravé výživě a hra – nakupujeme zdravě
    a semafor zdravé výživy (45 minut, 1. stupeň ZŠ)

 

    Jezme zdravě! – výživa a zdraví, živiny a jejich význam, ukázka zdravého jídelníčku, pyramida zdravé výživy, poruchy příjmu potravy, aktivní zapojení žáků
    (45 – 90 minut, 2. stupeň ZŠ a střední školy)

 

    Chraň své tělo – povídání o lidském těle, jeho důležitých částech a o tom,
    jak je chránit. Součástí je také hravé povídání o kouření a alkoholu (45 – 90 minut,
    1. stupeň ZŠ)

 

    Zdravé zuby – proč pečovat o svůj chrup, techniky péče o chrup, denní režim péče
    o zuby, ukázky čištění zubů na modelu, maňásková scénka, aktivní zapojení žáků
    (pro 1. třídy ZŠ – 45 minut)

 

    Chraňte zdraví svých dětí vhodnou výživou – přednáška, s besedou o vhodných
    a nevhodných potravinách, pitném režimu, stravovacích návycích dětí ve věku
    6 – 15 let a o psychologii výživy, je určena rodičům. Délka trvání je 45 minut, minimální počet účastníků je 5.

 

    Dospívání, láska, sex – povídání o pubertě, prvních láskách a rizicích tohoto věku, bezpečný sex a nemoci přenosné pohlavní cestou. (Délka 90 min., pro 7., 8. a 9. roč., a střední školy – prezentace v PowerPointu)

 

    Riziko pro mladé - nelegální drogy – nebezpečí nelegálních drog, rozdělení a účinky jednotlivých skupin látek, příběhy narkomanů, dopis na rozloučenou, abstinenční příznaky, závislost a její léčba, prevence (Délka 90 min., pro II. stupeň a střední školy – prezentace v PowerPointu)

 

    Nové riziko - obezita v dětském věku  - statistiky, zdravotní rizika, prevence, vhodná pohybová aktivita, úprava jídelníčku, duševní pohoda a mezilidské vztahy, příběhy
    + interaktivní folie k tématu (Délka 90 min., pro II. Stupeň a střední školy
    – prezentace v PowerPointu – lze upravit i pro menší)
    Nebezpečí dospívání – Emo styl – beseda o nebezpečí ve vyznavačství některých „životních“ stylů se zaměřením na Emo styl, charakteristika, nebezpečné jednání aktérů, prevence, interaktivní hra (Délka 45 min. pro II. stupeň ZŠ)

 

    Nebezpečí dospívání – marihuana – beseda o nebezpečí náklonosti k marihuaně, charakteristika účinků, vliv na zdraví, vliv na psychiku, problémy v rodině, ve škole, prevence, hra s úkoly (Délka 90 min., pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ)

 

    Chci vypadat skvěle! – povídání o kráse těla i ducha, pitném režimu, pohybové aktivitě, hydrataci a čištění kůže, ochrana před slunečním zářením. Pro děvčata zásady správného líčení – ukázka, kosmetika pro muže a její použití. Praktické ukázky. (Délka 45 min., pro II. stupeň ZŠ)

 

    Zásady efektivní komunikace – asertivní chování, zásady efektivní komunikace
    a řešení konfliktů, společenské vystupování a vyjadřování. Praktické ukázky. (délka 90 minut, pro II. stupeň ZŠ a střední školy)

 

 

    Dny zdraví – dle výběru školy připravíme stanoviště s jednotlivými tématy a třídy
    se střídají na těchto stanovištích. Stanoviště s tématikou zajišťovaná odborníky
    max. 4, ostatní činnost doplňují školy vlastními aktivitami.

 

Témata besed pro pedagogy a ostatní pracovníky škol pro školní rok 2015/2016:

Zdravý životní styl aneb žijme zdravě - beseda o jednotlivých faktorech životního stylu, zaměření zejména na výživu, pohybovou aktivitu, mezilidské vztahy a stres, návykové látky, relaxační metody.

(délka: 60 min)

Mezilidské vztahy na pracovišti – stres a jeho projevy, role pracovníka, pracovní zátěž, šikana na pracovišti, asertivní chování, pěstování kladných vztahů, základy efektivní komunikace, prevence syndromu vyhoření. Praktické testy pro zjišťování stresové zátěže, úkoly zaměřené na zvyšování sebedůvěry.

(délka: 60 min)

Zdravý životní styl při inaktivním stylu zaměstnání – praktické rady pro dodržování racionálního jídelníčku při nedostatku času a nepravidelném režimu stravování; kompenzace chybějícího nebo jednostranného pohybu po pracovní době, praktická ukázka protahovacího cvičení při práci.

(délka: 60 min)

Zdravý učitel – povídání o zásadách životního stylu ve středním věku a v roli pedagoga

(délka: 60 min)

Ženská krása – povídání o nebezpečí rakoviny prsu, ale i o líčení
a zkrášlování pleti a sebevědomí (nácvik samovyšetření prsu na modelu)

(délka: 60 min)

Jezme zdravě ve školní jídelně – beseda nejen pro hospodářky a personál školní jídelny zaměřená na zařazování nových zdrojů vlákniny do školních jídelníčků, funkčních potravin, o kvalitě tuků na trhu, o ochranných látkách v jídelníčku, obměna klasických potravin za jejich zdravější varianty

(délka: 60 min)